แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด

1 มีแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุง และการใช้เครื่องมือ กลไก ในการกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ให้กับหน่วยงาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทย

2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักการระมัดระวังล่วงหน้าในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับ และกลไก เพื่อใช้ในการกำกับ ดูแลสิ่งมีชีวิตดัด


แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน
2.5.1.1 การอนุวัตการตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และพิธีสาร นาโงยา - กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ 1. ศึกษานโยบาย/มาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพในการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่ก่อโรคในสภาพควบคุมระดับอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารคาร์ตา เฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. อนุวัตการตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และพิธีสารนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
2.5.1.2 จัดเตรียมกฎเกณฑ์และแนวทางในเรื่องการรับผิดและชดใช้เมื่อเกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการขนส่ง การนำผ่าน การดูแล และการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน 1. สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแนวทางระมัดระวังล่วงหน้าในการกำกับ ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้อย่างปลอดภัย
2. จัดทำเกณฑ์การประเมินมูลค่าความเสียหายและแนวทางการชดใช้ความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
2.5.1.3 เสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการอนุวัตการตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพแก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง เอกชน และประชาชน 1. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์และเซลล์ให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. เสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานตามพันธกรณีของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. เสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับระดับนักวิชาการนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
5. ฝึกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพด้านปศุสัตว์